Autoryzacja użytkowników w Symfony 3

Kolejny piękny dzień z Symfony 🙂 !

Nie da się stworzyć żadnej społecznościówki. Dla kogoś kto pierwszy raz próbuje stworzyć taki formularz logowania ilość detali w dokumentacji może doprowadzić o zawrót głowy.

Krok 1 – Entity

Stwórz odpowiednią klasę Entity:

<?php
namespace EcoDevBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;

/**
 * @ORM\Table(name="app_users")
 * @ORM\Entity(repositoryClass="AppBundle\Repository\UserRepository")
 */
class User implements UserInterface, \Serializable
{
  /**
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=25, unique=true)
   */
  private $username;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=64)
   */
  private $password;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=60, unique=true)
   */
  private $email;

  /**
   * @ORM\Column(name="is_active", type="boolean")
   */
  private $isActive;

  public function __construct()
  {
    $this->isActive = true;
    // may not be needed, see section on salt below
    // $this->salt = md5(uniqid(null, true));
  }

  public function getUsername()
  {
    return $this->username;
  }

  public function getSalt()
  {
    // you *may* need a real salt depending on your encoder
    // see section on salt below
    return null;
  }

  public function getPassword()
  {
    return $this->password;
  }

  public function getRoles()
  {
    return array('ROLE_USER');
  }

  public function eraseCredentials()
  {
  }

  /** @see \Serializable::serialize() */
  public function serialize()
  {
    return serialize(array(
      $this->id,
      $this->username,
      $this->password,
      // see section on salt below
      // $this->salt,
    ));
  }

  /** @see \Serializable::unserialize() */
  public function unserialize($serialized)
  {
    list (
      $this->id,
      $this->username,
      $this->password,
      // see section on salt below
      // $this->salt
      ) = unserialize($serialized);
  }

  /**
   * Get id
   *
   * @return integer
   */
  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * Set username
   *
   * @param string $username
   *
   * @return User
   */
  public function setUsername($username)
  {
    $this->username = $username;

    return $this;
  }

  /**
   * Set password
   *
   * @param string $password
   *
   * @return User
   */
  public function setPassword($password)
  {
    $this->password = $password;

    return $this;
  }

  /**
   * Set email
   *
   * @param string $email
   *
   * @return User
   */
  public function setEmail($email)
  {
    $this->email = $email;

    return $this;
  }

  /**
   * Get email
   *
   * @return string
   */
  public function getEmail()
  {
    return $this->email;
  }

  /**
   * Set isActive
   *
   * @param boolean $isActive
   *
   * @return User
   */
  public function setIsActive($isActive)
  {
    $this->isActive = $isActive;

    return $this;
  }

  /**
   * Get isActive
   *
   * @return boolean
   */
  public function getIsActive()
  {
    return $this->isActive;
  }
}

Aby szybko dodać gettery i settery wystarczy wykonać poniższe polecenie:

php bin/console doctrine:generate:entities AppBundle/Entity/User

Krok 2 – baza danych

Przydałaby nam się tabela w bazie danych. Na podstawie Entity możemy szybko stworzyć ją jednym poleceniem:

php bin/console doctrine:schema:update --force

Baza niestety jest pusta a przydałoby się na potrzeby testów logowania stworzyć pierwszego użytkownika.

Można tego dokonać bardzo szybko za pomocą poniższego kodu,  korzystającego z naszego entity:

$user = new User();
$user->setEmail('twoj@email.com');
$user->setUsername('username');
$password = $this->get('security.password_encoder')
  ->encodePassword($user, 'haslo');
$user->setPassword($password);
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$em->persist($user);
$em->flush();

Krok 3 – security.yml

# To get started with security, check out the documentation:
# http://symfony.com/doc/current/security.html
security:

  encoders:
    EcoDevBundle\Entity\User:
      algorithm: bcrypt

  # http://symfony.com/doc/current/security.html#b-configuring-how-users-are-loaded
  providers:
    our_db_provider:
      entity:
        class: EcoDevBundle:User

  firewalls:
    # disables authentication for assets and the profiler, adapt it according to your needs
    dev:
      pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
      security: false

    main:
      anonymous: ~
      form_login:
         login_path: login
         check_path: login
  access_control:
    - { path: ^/login, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }

Jak sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany?

{% if is_granted("IS_AUTHENTICATED_REMEMBERED") %}
  <a href="{{ path('logout') }}">Wyloguj się</a>
{% else %}
  <a href="{{ path('login') }}">Zaloguj się</a>
{% endif %}

Aby się wylogować należy do pliku security.yml dopisać sekcję logout :

main:
  anonymous: ~
  form_login:
     login_path: login
     check_path: login
  logout:
     path:  /logout

Następnie w pliku routing.yml :

logout:
  path: /logout

I to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o logowanie 🙂 . Szybko łatwo i przyjemnie.

W następnym kroku poświęcimy czas na rejestrację… 🙂 so cdn…